Pomoc obětem trestných činů

Pomoc obětem trestných činů

Jako oběť trestného činu definuje zákon č. 45/2013 Sb. fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

Za zvlášť zranitelnou oběť se pak při naplnění shora uvedené definice oběti rozumí:

 • dítě,
 • osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, dále
 • oběť trestného činu obchodování s lidmi a
 • oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. (Druhotnou újmou je zde myšlena újma, která nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní).

Obětí je tak např. fyzická osoba, která se stala terčem fyzického útoku, psychického týrání, ale i účastník dopravní nehody, kterou způsobil někdo jiný. Jako oběti pak vystupují i pozůstalí, došlo-li v důsledku trestného činu k úmrtí jejich příbuzného či osoby blízké.

Práva oběti

Oběti mají obecně tato práva:

 • Právo na poskytnutí odborné pomoci
 • Právo na informace
 • Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím
 • Právo na ochranu soukromí
 • Právo na ochranu před druhotnou újmou
 • Právo na peněžitou pomoc

Oběť v trestním řízení

V trestním řízení může oběť trestného činu uplatňovat svá práva v postavení poškozeného.

V trestním řízení má poškozený poměrně široká práva, avšak předpokladem jejich uplatnění je připojení se k trestnímu řízení. Připojit se s konkrétním nárokem na náhradu škody či nemajetkové újmy nebo s nárokem na vydání bezdůvodného obohacení může oběť nejpozději před zahájením dokazování v hlavním líčení nebo nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu, je-li taková dohoda sjednána.

Neuplatní-li oběť svůj nárok včas a řádně (z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit), nemůže soud v odsuzujícím rozsudku uložit obžalovanému povinnost nahradit poškozenému jemu způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo povinnost k vydání bezdůvodného obohacení. Stejná situace pak nastává v případě, že o nároku oběti již bylo rozhodnuto v občanskoprávním nebo jiném příslušném řízení.

Pomoc s uplatněním práv poskytne zdarma nejen probační a mediační služba. Splňujete-li podmínky pro bezplatné ustanovení zmocněnce, máte právo na advokáta, který vás v průběhu celého řízení zastoupí na náklady státu.

Zastoupení advokátem pro vás jako poškozené skýtá nejen značnou psychickou podporu a snadnou orientaci v řízení, ale i možnost aktivně ovlivnit dokazování a přispět tak ke spravedlivému odsouzení pachatele. Advokát pak zajistí, aby vaše finanční nároky (náhrada škody a nemajetkové újmy, vydání bezdůvodného obohacení) byly uplatněny v co nejvyšších částkách.

Jak na bezplatnou právní pomoc poškozenému v trestním řízení

Konkrétní okolnosti pro přiznání práva na bezplatnou právní pomoc poškozenému posoudí soud, který rozhoduje na základě návrhu poškozeného.

Poškozený, který je zvlášť zranitelnou obětí, poškozený, kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví nebo poškozený, který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, musí osvědčit, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé přibráním zmocněnce. Stejnou povinnost má i poškozený, který uplatnil v souladu se zákonem nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, v jehož případě soud navíc zkoumá, zda není - vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného obohacení - zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné.

Poškozený mladší osmnácti let pak má nárok, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy, na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně, i pokud neosvědčí, že na zmocněnce finance nemá.

Návrh se v přípravném řízení podává prostřednictvím státního zástupce a rozhoduje o něm soudce. V řízení před soudem se návrh podává přímo rozhodujícímu předsedovi senátu soudu, který koná řízení v prvním stupni. Nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem může být přiznán bezplatně nebo za sníženou odměnu.

K návrhu, ve kterém je nutno uvést všechny relevantní okolnosti, je nutno připojit vyplněný formulář, který je k dispozici na soudě, a přílohy, jimiž má být prokázána důvodnost návrhu (tj. všechny doklady osvědčující výši příjmů a výdajů, majetkové a osobní poměry poškozeného).

Žádost doporučujeme podat ve spolupráci se střediskem Probační a mediační služby v Prostějově: Svatoplukova 53 (tel. 582 361 561; 731 692 745), která v tomto ohledu poskytne bezplatnou pomoc a asistenci.

Na náhradu nákladů zmocněnce máte právo i v případě, že se advokáta zaplatíte sami

Náhrada nákladů spojených s přibráním zmocněnce v případě, kdy nesplňujete podmínky pro přiznání bezplatné právní pomoci.

Pokud nesplňujete podmínky pro ustanovení zmocněnce z řad advokátů na náklady státu, avšak využijete služeb advokáta, kterého sami zaplatíte, máte právo na náhradu nákladů svého právního zastoupení v těchto

 • dojde k pravomocnému odsouzení osoby trestně stíhané v předmětném trestním řízení a
 • poškozenému byl v odsuzujícím rozsudku alespoň z části přiznán nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení
  • pokud nebyl poškozenému nárok přiznán ani z části, může soud, nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, zejména spoluzavinění poškozeného, zcela nebo zčásti náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení přiznat. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může náhradu přiměřeně snížit; přitom vezme v úvahu zejména povahu trestného činu, osobní a majetkové poměry poškozeného a odsouzeného. Snížení nelze provést, jde-li o úmyslný trestný čin.

Návrh je nutno podat k rukám předsedy senátu soudu prvního stupně poté, co odsuzující rozsudek nabude právní moci, a to nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci.

Návrh nebude úspěšný v případech, kdy došlo k tzv. odklonu trestního řízení, tj. dojde např. k podmíněnému zastavení trestního stíhání, ke schválení narovnání nebo k podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání. Tato rozhodnutí nemají povahu odsuzujícího rozsudku.

Na základě návrhu poškozeného vydá soud usnesení, kterým uloží odsouzenému povinnost nahradit vám náklady potřebné k účelnému uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, včetně nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.

Povinnost k náhradě nákladů poškozeného tak má nikoliv stát, ale přímo odsouzený.

Nejde-li o trestné činy v dopravě, které jsou kryty povinným ručením, a kdy i náklady zmocněnce nahradí pojišťovna (tj. poškozený se plnění vždy domůže), může být v případech, kdy odsouzený není zrovna solventní, s vymáháním přiznaných nároků problém. Usnesení, kterým vám soud přizná právo na náhradu nákladů poškozeného, však lze jako vykonatelný exekuční titul uplatnit po dobu deseti let od jeho právní moci.

Oslovíte-li naši advokátní kancelář, je samozřejmostí, že vám vaše nároky na náhradu nákladů spojených s přibráním zmocněnce, uplatníme.

Orientační ceník

Pokud se zajímáte o pomoc obětem trestných činů, podívejte se na náš orientační ceník

Právní služby jsou advokáty v zásadě poskytovány za úplatu (§1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Našim klientům však nabízíme individuální a vstřícné smluvní ceny.

 • Právní poradenství nabízíme již od 500,- Kč za 30 minut.
 • Sepis listin, smluv a právních rozborů již od 2.000,- Kč.
 • Zpracování návrhů a žalob již od 3.000,- Kč.

Splňujete-li zákonné podmínky, rádi vám zajistíme bezplatnou obhajobu v trestním řízení, ustanovení právního zástupce v civilním řízení, příp. osvobození od soudních poplatků.


Potřebujete pomoc? Napište nám.