Časté otázky

Mohu skrytou vadu stavby uplatnit i v případě, kdy byla koupena "jak stojí a leží"?

I v takovém případě se můžete úspěšně domoci svých práv. Tato formulace nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za řádné plnění v případě prodeje indiviudálně určené věci.

Číst více

Skryté vady nemovitosti - lze se bránit?

Koupili jste dům a během rekonstrukce jste odhalili vady, o kterých jste v době koupě nevěděli?

Číst více

Co je domácí násilí?

Co je charakteristické pro domácí násilí?

Číst více

Jak se bránit domácímu násilí?

Bránit se lze formou vykázání podle zák. č. 273/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, formou rozhodnutí o zákazu vstupu do obydlí podle zák. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále na základě předběžného opatření podle nového občanského zákoníku, kterým lze násilníkovi uložit, aby např. nevstupoval do společného obydlí a zdržel se setkávání s navrhovatelem.

Číst více

Kdy mohu v civilním řízení žádat o ustanovení právního zástupce, jehož náklady hradí stát?

Žádat mohou osoby, u nichž jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle občanského soudního řádu (na základě skutečných sociálních poměrů osoby), a to pouze v případě, kdy je to nezbytně třeba k ochraně jejich zájmů.

Číst více

Platí náklady obhajoby ustanoveného obhájce stát?

V případech nutné obhajoby má obviněný (podezřelý, obžalovaný, odsouzený) právo zvolit si obhájce sám a to ve stanovené lhůtě.

Číst více

Kdy mám nárok na obhájce, kterého platí stát?

Na bezplatnou obhajobu má právo každý, jehož majetkové, osobní a příjmové poměry to odůvodňují (soudy zpravidla za účelem prokázání majektu a příjmů vydávají vlastní formuláře, které je k žádosti nutno připojit).

Číst více

Jak se určuje odměna advokáta?

Odměna za poskytování právních služeb může být sjednána s klientem smluvně, kdy záleží pouze na dohodě obou stran, nebo vychází z advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Číst více

Co je „odkaz“?

NOZ navrací tento institut do dědického práva. Právo na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici přímo, bez zapojení soudu.

Číst více

Co je „rozvod dohodou“?

Jedná se o velmi rozšířenou formu zániku manželství. Rozvod obecně upravuje NOZ v ust. § 755 a následujících.

Číst více

Co je „poznámka spornosti“?

NOZ upravuje tento nový institut v ust. § 985 a § 986. Dozví – li se skutečný vlastník, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti, může požadovat odstranění nesouladu a zápis tzv. poznámky spornosti do veřejného seznamu.

Číst více

Je možné nabýt vlastnictví od neoprávněného?

Tato problematika (v případě nabytí vlastnictví k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu) úzce souvisí se zdůrazněním role veřejných seznamů v novém občanském zákoníku a dalších příslušných předpisech.

Číst více

Jak jsou řešeny sousedské vztahy v novém občanském zákoníku?

Sousedské vztahy upravuje NOZ v ust. § 1013 a násl. NOZ řeší případy, kdy vlastník jednoho pozemku ruší tzv. imisemi vlastníka druhého pozemku. Což znamená, že ustanovení jsou použitelná nejen na vztah přímých sousedů. NOZ rozlišuje imise přímé, které jsou zakázaný vždy (např. svod vody na cizí pozemek) a nepřímé, které jsou zakázány jen tehdy, pokud přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (např. vnikání pachu, kouře atd.).

Číst více

Jaký vliv má nový zákon o obchodních korporacích na obchodní společnosti vzniklé před 1. 1. 2014?

Všechny obchodní společnosti a družstva jsou povinny přizpůsobit své zakladatelské listiny, společenské smlouvy příp. stanovy nové…

Číst více

Co dělat, když korporace termín nedodrží?

Doporučujeme úpravy provést co nejdříve i po uplynutí tohoto termínu, nejpozději pak k výzvě soudu, který k nápravě…

Číst více

Co vše musí s.r.o. nově zveřejnit na svých webových stránkách?

S.r.o. není povinna zřizovat vlastní webové stránky, avšak má-li je, je povinna na nich zveřejnit údaje, které povinně uvádí na…

Číst více

Je třeba aktuálně měnit stanovy nebo zakladatelský dokument s.r.o.?

Ano, všechny s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014 jsou povinny do 30. 6. 2014 uvést svoje zakladatelské dokumenty, příp. stanovy do souladu s kogentními…

Číst více

Je výhodné pro s.r.o. podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku?

S.r.o., která vznikla před 1. 1. 2014 a která se dosud nepodřídila nové právní úpravě zcela, se musí řídit kogentními…

Číst více

Jak založit s.r.o. podle nové právní úpravy?

Zakladatelský dokument musí mít formu veřejné listiny a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.…

Číst více

Jaké změny se od nového roku týkají občanských sdružení?

Občanská sdružení založená podle zákona o sdružování občanů se od 1. 1. 2014 považují za spolky. Sdružení má právo změnit…

Číst více