Jak založit s.r.o. podle nové právní úpravy?

Zakladatelský dokument musí mít formu veřejné listiny a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. Společnost pak vzniká až zápisem do obchodního rejstříku, kterému předchází jednání s notářem, s živnostenským úřadem, se správcem vkladu a s bankou. K návrhu na zápis je třeba přiložit zákonem požadovaná prohlášení jednatele a dalších do rejstříku zapisovaných osob. 


Potřebujete pomoc? Napište nám.